przejdź do Sochaczew.pl
147631 odwiedzin
Przetarg: koparka Atlas 1602E

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O.O.

IV postępowanie przetargowe

 

1.   Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

Tel. 0-46 862 82 30, fax 0-22 112 12 40

 

2.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój JRP w dniu 10 października 2017r. o godz. 11:15.

 3.   Rodzaj, typy i ilość składników majątku objętych postępowaniem, ceny wywoławcze oraz miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Koparka Atlas 1602E

Koparka kołowa

Marka ATLAS

Typ / model 1602E

Nr 165M25578

Liczba osi / kół - 2/8 

Stan licznika – 58346 km

Rok produkcji 1984.

Cena wywoławcza: 17 000,00 PLN brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania można uzyskać od p. Andrzeja Kornackiego dostępnego pod nr tel. 662 083 831. 

Koparkę można obejrzeć pod adresem ul. Wiskozowa 10,  96-500 Sochaczew po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Andrzejem Kornackim dostępnym pod nr tel. j.w.

 

4.   Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt zł 00/100).

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić w terminie do dn. 10.10.2017r. do godz. 11:00 w kasie siedziby organizatora przetargu lub na rachunek bankowy nr

16 1240 3174 1111 0010 4462 6771

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcie umowy sprzedaży.

 

5.   Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Oferent  może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną

propozycję.  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz telefon kontaktowy,

2)      oferowaną cenę za przedmiot objęty przetargiem i warunki jej zapłaty,

3)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 6.   Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej:

„Oferta przetargowa na zakup  koparki –

nie otwierać przed 10.10.2017r. godzina 11:15”

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2017r. o godz. 11:00.

Ustala się 14- dniowy termin związania złożoną ofertą liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

7.   Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyny.

 

8.   Pozostałe informacje:

1)      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

2)      Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

3)      Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu

b)      nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

4)      Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

5)      W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

 

9.   Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą ceną, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego - koparka ATLAS 1602E (IV postępowanie).pdf

 

 

A A A
26.09.2017
godz.08:30
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość