przejdź do Sochaczew.pl
147627 odwiedzin
Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

 

 

Rada Nadzorcza "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok.

Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce: siedziba Spółki
  2. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:
    1. Wstępne do 15.12.2017 r. i do 15.12.2018 r. za 2018 rok
    2. Ostateczne wraz z opinią i raportem do 31.03.2018 r. i do 31.03.2019 r. za 2018 r.

Informacja o Spółce za 2016 rok

Przychody : 16.650.434,45 zł

Suma bilansowa 119.199.923,23 zł

Ilość zatrudnionych: 80 osób

Termin inwentaryzacji:

Kasa oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2017 r.

Należności na dzień 30.11.2017 r.

Materiały w magazynie na dzień 30.11.2017 r.

Środki trwałe i w.n.p. na dzień 30.11.2017 r.

 

Oferta winna zawierać:

1/Dane podmiotu badającego, w tym :

-wpis do ewidencji działalności gospodarczej

-wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

-ubezpieczenie OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

-oświadczenie o niezaleganiu  w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatków i w ZUS

-oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o niezależności od badanej jednostki.

-oświadczenie o statusie podmiotu dla celów podatku vat.

2/wykaz nie więcej niż 15 podmiotów badanych w okresie ostatnich 5 lat.

3/ oświadczenie, że podmiot jest w stanie wyznaczyć do przeprowadzenia badania osobę, która badała sprawozdania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z wykazem badanych przez tę osobę jednostek z okresu 5 lat.

4/warunki realizacji umowy w tym termin i wynagrodzenie.

5/projekt umowy

6/Prezentacja osób wyznaczonych do przeprowadzenia badania, wraz z potwierdzeniem ich kompetencji i wskazaniem ilości lat pracy w zawodzie biegłego rewidenta.

Zamknięte  oferty należy składać pod adresem: "Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew" Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 15 września 2017 r. " oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017-18". Datą decydującą o złożeniu oferty jest data wpływu do sekretariatu ZWiK-Sochaczew Sp.z o.o. OFERTY NIEKOMPLETNE lub nie zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami nie będą brane pod uwagę.

A A A
24.08.2017
godz.14:06
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość