przejdź do Sochaczew.pl
118462 odwiedzin

Inspektorzy

A A A

 

ZWiK sprawdza legalność podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Większość mieszkańców Sochaczewa ma podpisane umowy na pobór wody oraz na odprowadzanie nieczystości bytowych i reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Niestety są i tacy, którzy próbują omijać swoje ustawowe obowiązki i oszukują, nielegalnie pobierając wodę czy odprowadzając ścieki. Wielokrotnie informowaliśmy o tym, że zgodnie z przepisami obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest odprowadzanie nieczystości bytowych do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nieuczciwie odprowadzają ścieki. W przypadku niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków, zatruwane jest środowisko, ponieważ szkodliwe substancje dostające się do gleby, trafiają dalej do wód podziemnych i błędne koło się zamyka.

Kontrole

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. o. o. przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Osoby reprezentujące "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. o. o. posiadają legitymacje służbowe upoważniające do przeprowadzania kontroli w zakresie odprowadzania i rozliczenia z nieczystości płynnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych spisywany jest protokół z przeprowadzonej kontroli.

Podstawa prawna kontroli

Kontrole w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków przebiegają zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7.

Kontrole są również przeprowadzane w związku z przeprowadzaniem inwentaryzacji przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrole są przeprowadzane na postawie pisemnego upoważnienia dla poszczególnych osób. 

Osoby upoważnione do kontroli

Inkasenci: Witold Łachecki, Grzegorz Łopian, Jacek Siekiera, Wojciech Kurylak.

Kontrolerzy: Robert Domański, Andrzej Kaliński.

Ich zdjęcia zamieszczamy poniżej. Poza tym kontroli mogą dokonywać: Paweł Orlikowski, Jerzy Rocki, Jerzy Kober.

Wszystkie osoby, które dokonują kontroli, czy też odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe i upoważnienia.

Na terenie miasta co jakiś czas pojawiają się oszuści, podający się za różne służby miejskie. W związku z tym apelujemy do mieszkańców, by nie wpuszczali do domów osób, co do których nie mają pewności, kogo reprezentują. Przedstawiciel ZWiK powinien przedstawić stosowny dokument, upoważniający go do kontroli. W razie wątpliwości proponujemy też zadzwonić do ZWiK – Sochaczew, by sprawdzić, czy rzeczywiście kontrola ma w tym czasie miejsce - tel. 46 862-82-30   lub 46 811-14-15

 

 

    

Grzegorz Łopian        Robert Domański   Witold Łachecki       Wojciech Kurylak

 

            Andrzej Kaliński

 

 

W związku z nielegalnym odprowadzaniem ścieków i nielegalnym poborem wody "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. o. o. przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. Dzięki podjęciu czynności kontrolujących stopniowo zmniejsza się liczba osób bezumownie korzystających z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, których właścicielem jest ZWiK – Sochaczew.

Osoby reprezentujące "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. o. o. posiadają legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie odprowadzania i rozliczenia z nieczystości płynnych. Po zakończeniu czynności kontrolujących spisywany jest protokół z przeprowadzonej kontroli.

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość