przejdź do Sochaczew.pl
140457 odwiedzin

Rekrutacja zgodna z RODO

A A A

Szanowny Kandydacie,

Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.  Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania  Państwa danych osobowych jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWIK) ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- Procesu rekrutacji

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Rodzaj danych przetwarzane przez Administratora to:

- Imię i Nazwisko

- PESEL

- Adres zamieszkania

- Adres do korespondencji

- Numer telefonu stacjonarnego

- Numer telefonu komórkowego

- Adres email

- Historia zatrudnienia

- Ścieżka rozwoju: Ukończone szkoły, szkolenia, kursy, certyfikaty

- Zainteresowania

Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji pracownika i zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza obszar Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego obszaru Gospodarczego.

Każdy czyjego dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także przysługuje mu  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te można wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ZWIK; został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZWIK do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZWIK, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których  jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa oraz w przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających ZWIK, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów. W sprawach związanych z procesem przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@zwik.sochaczew.pl.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość